Dom Pomocy Społecznej w Bielawie – polityka prywatności i pliki cookies

Polityka prywatności

I.

[Administrator danych]

 1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie internetowej https://dpsbielawa.pl/ jest Dom Pomocy Pomocy Społecznej w Bielawie (dane kontaktowe: 58-260 Bielawa, ul. Stefana Żeromskiego 2).
 2. Z administratorem danych można kontaktować się:

II.

[Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych]

 1. Przetwarzanie danych w ramach obsługi korespondencji: administrator przetwarza adresy e-mail interesantów (nadawców), treść wiadomości oraz inne dane zawarte w korespondencji w celu jej obsługi (np.: imię, nazwisko, stanowisko służbowe, dane identyfikacyjne firmy, adres e-mail, nr telefonu). Dane otrzymywane w korespondencji mailowej mogą być pozyskiwane bezpośrednio od osoby, której dotyczą lub od osoby, z którą współpracuje. Cel przetwarzania danych: komunikacja z administratorem danych (podanie danych może być niezbędne w celu rozpatrzenia sprawy). W przypadku zaklasyfikowania pisma zgodnie z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi w tym zakresie – dane osobowe zawarte w piśmie (mailu) będą przetwarzane:
   • na podstawie udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w jej treści;

   • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze;

   • w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

   • w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 2. Klauzula informująca o przetwarzaniu danych osobowych jest zawarta na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej – zakładka: „Ochrona Danych Osobowych”.

III.

[Pliki cookies]

 1. Ciasteczka (ang. cookies) mają na celu odróżnianie osób odwiedzających strony www poprzez przechowywanie informacji, czy i kiedy dany użytkownik odwiedzał w przeszłości stronę internetową. Są to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na komputerze, tablecie lub smartphonie podczas odwiedzania stron internetowych. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, „długość życia” ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia), oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia korzystania z niektórych usług w ramach naszego serwisu internetowego.
 2. Na stronie internetowej:
   • dpsbielawa.pl stosowane są:

    • pliki cookies niezbędne, które są konieczne do prawidłego działania naszego serwisu. Użycie tych cookies nie wymaga zgody użytkownika. Pliki te są domyślnie zapisywane na urządzeniu użytkownika. Są one aktywne przez czas wizyty na stronie internetowej lub nieco dłużej. Ciasteczka te można zablokować za pomocą ustawień przeglądarki, ale w takim wypadku strona może nie działać prawidłowo;

   • bip.pow.dzierzoniow.pl stosowane są pliki cookies niezbędne do działania strony; informacja o tych plikach jest zamieszczona w polityce prywatności BIP Powiatu Dzierżoniowskiego.

IV.

[Prawa osób, których dane osobowe dotyczą]

 1. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
   • dostępu – uzyskania od administratora potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (art. 15 RODO);

   • do otrzymania kopii danych – uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie administrator może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych (art. 15 ust. 3 RODO);

   • do sprostowania – żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych (art. 16 RODO);

   • do usunięcia danych – żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli administrator nie ma już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania (art. 17 RODO); np. jeżeli wizerunek Pani/Pana lub inne dane osobowe są przetwarzane na stronie internetowej dpsbielawa.pl lub na stronie Biuletynu Informacji Publicznej, ma Pani/Pan prawo zwrócić się do administratora danych z żądaniem ich usunięcia – dane zostaną usunięte niezwłocznie, za wyjątkiem sytuacji, gdy przepisy prawa nakładać będą obowiązek ich dalszego przechowywania; w celu usunięcia danych w postaci wizerunku może być konieczne podanie innych danych osobowych umożliwiających zweryfikowanie tożsamości osoby występującej z żądaniem;

   • do ograniczenia przetwarzania – żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych (art. 18 RODO), gdy:

    1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,

    2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,

    3. administrator nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,

    4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą;

   • do przenoszenia danych – otrzymania w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła administratorowi, oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany (art. 20 RODO);

   • do sprzeciwu – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach administratora, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas administrator dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, administrator będzie zobowiązany zaprzestać przetwarzania danych w tych celach (art. 21 RODO).

 2. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, wykorzystując podane dane kontaktowe, z administratorem i poinformować go, z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.

V.

[Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych]

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. listownie: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 2. przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie: https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt;
 3. telefonicznie: (22) 531 03 00.

VI.

[Inspektor Ochrony Danych]

W każdym przypadku osoba, której dane dotyczą, może również skontaktować się bezpośrednio z Inspektorem Ochrony Danych:

 1. e-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@dpsbielawa.pl;
 2. na adres korespondencyjny siedziby administratora.

VII.

[Zmiany polityki prywatności]

 1. Polityka prywatności może być uzupełniana lub uaktualniana zgodnie z bieżącymi potrzebami administratora w celu zapewnienia aktualnej i rzetelnej informacji osobom, których dane są przetwarzane.
 2. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od 1 kwietnia 2023 r.

VIII.

[Akty prawne przywoływane w klauzuli]

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 2016 Nr 119, s. 1 z późn. zm.).