Warunki przyjęcia

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej funkcjonować w życiu codziennym, której nie można zapewnić niezbędnej opieki w inny sposób.

OD CZEGO ZACZĄĆ?

KROK PIERWSZY
Składamy pisemny wniosek o skierowanie do Domu Pomocy Społecznej w Bielawie (DPS), we wniosku opisujemy swoją sytuację: rodzinną, zdrowotną i finansową.
Zobacz przykładowy wniosek

KROK DRUGI
Wniosek ten można złożyć osobiście, z pomocą rodziny lub znajomych do ośrodka pomocy społecznej (OPS) w miejscu swojego zamieszkania lub wysyłać pocztą.
Należy przy tym pamiętać, by złożyć podanie w dwóch egzemplarzach, potwierdzić datę wpływu.

Ośrodek pomocy społecznej
nie ma prawa odmówić przyjęcia wniosku
o skierowanie do domu pomocy społecznej;
sprawa musi zostać rozpatrzona
i zakończona decyzją administracyjną.

KROK TRZECI
Pracownik socjalny przeprowadza wywiad środowiskowy z osobą zainteresowaną w miejscu jej pobytu i kompletuje potrzebną dokumentację. Po przygotowaniu dokumentacji kierownik ośrodka pomocy społecznej wydaje decyzję o skierowaniu do DPS i ustala odpłatność za pobyt.

KROK CZWARTY
Pełna dokumentacja trafia do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Dzierżoniowie, gdzie po rozpatrzeniu zostaje wydana decyzja o umieszczeniu osoby w DPS.
Następnie oczekujemy na informację z Domu Pomocy Społecznej w Bielawie o terminie przyjęcia.

W przypadku gdy otrzymamy decyzję odmowną
mamy prawo odwołania się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
za pośrednictwem ośrodka pomocy społecznej
w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

DODATKOWYCH INFORMACJI UDZIELAMY POD NUMEREM TELEFONU
74 833 41 31 w Bielawie
74 837 61 28 w Niemczy

ZAPRASZAMY RÓWNIEŻ DO NASZEGO DOMU!