Usługi opiekuńcze

Personel udziela na co dzień mieszkańcom pomocy w podstawowych czynnościach życiowych łącznie z karmieniem i ubieraniem, myciem i kąpaniem osób, które same nie mogą wykonać tych czynności.
W celu określenia indywidualnych potrzeb mieszkańca oraz zakresu usług Dom powołał zespoły terapeutyczno-opiekuńcze (ZTO), składające się w szczególności z pracowników, którzy bezpośrednio zajmują się wspieraniem mieszkańców. Do ich podstawowych zadań należy opracowywanie indywidualnych planów wsparcia (IPW) oraz wspólna realizacja tych planów z mieszkańcami. Indywidualne plany wsparcia mieszkańca opracowywane są z jego udziałem, jeżeli udział ten jest możliwy ze względu na stan zdrowia i gotowość uczestnictwa w nim mieszkańca.

Działania wynikające z indywidualnego planu wsparcia mieszkańca koordynuje pracownik Domu, zwany „pracownikiem pierwszego kontaktu” (PPK) , wskazany przez mieszkańca, jeżeli wybór ten jest możliwy ze względu na jego stan zdrowia i organizację pracy Domu.
Pracownicy pierwszego kontaktu działają w ramach zespołów terapeutyczno-opiekuńczych.
Należy podkreślić, że, zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, domy pomocy społecznej nie świadczą usług medycznych.
Nasz Dom jedynie umożliwia i organizuje pomoc mieszkańcom w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych przysługujących im na podstawie odrębnych przepisów.
Oznacza to, że każdemu mieszkańcowi przysługują takie same uprawnienia jak pacjentowi w środowisku.
Ponadto mieszkańcy dowożeni są na liczne konsultacje u lekarzy specjalistów oraz na specjalistyczne badania diagnostyczne.

 

Realizujemy, w miarę potrzeb mieszkańców, zaopatrzenie w leki, artykuły sanitarne i środki pomocnicze oraz przedmioty ortopedyczne – placówka pokrywa opłaty ryczałtowe i częściową odpłatność do wysokości limitu ceny, przewidziane w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Fizjoterapeuci prowadzą w Domu na zlecenie lekarza rehabilitację mieszkańców. Podopiecznych usprawniania się ruchowo czynnie i biernie. Wykonuje się zabiegi fizykoterapeutyczne, masaże, gimnastykę w salach rehabilitacyjnych oraz tzw. rehabilitację przyłóżkowa.

Bardzo istotną rolę w życiu mieszkańców odgrywają pracownicy socjalni. Świadczą oni usługi, które obejmują pomoc w sprawach życia codziennego, nawiązywanie kontaktów z otoczeniem oraz pomoc w załatwianiu spraw osobistych. Pracownicy socjalni wspierają nowo przybyłych mieszkańców, są dla nich pomocni w rozwiązywaniu spraw problemowych. Utrzymują również ścisły kontakt z rodzinami - listowny, telefoniczny i osobisty. Mieszkańcy mogą liczyć na załatwienie ich spraw urzędowych poprzez współpracę z instytucjami publicznymi (UM, OPS, PCPR, ZUS, KRUS, Sądy itp.).