Klauzula informacyjna dot. Facebooka

Klauzula informacyjna dotycząca profilu DPS na Facebooku

Realizując wymogi rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str.1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Dom Pomocy Społecznej w Bielawie (dane kontaktowe: 58-260 Bielawa, ul. Stefana Żeromskiego 2, e-mail:
dpsbielawa@dpsbielawa.pl);

2) w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych można kontaktować się z inspektorem ochrony danych – dane kontaktowe: e-mail: iod@pow.dzierzoniow.pl (lub pocztą tradycyjną na adres administratora danych);

3) dane osobowe przetwarzane będą na podstawie Pani/Pana zgody w celach prowadzenia komunikacji w ramach fanpage Domu Pomocy Społecznej w Bielawie, dostępnego pod adresem https://www.facebook.com/pages/category/Nursing-Home/Dom-Pomocy-Spo%C5%82ecznej-w-Bielawie-z-fili%C4%85-w-Niemczy-100703114804291/, w szczególności odpowiedzi na reakcje, komentarze oraz prywatne wiadomości;

4) administrator może udostępnić Pani/Pana dane osobowe:
a) podmiotom świadczącym na jego rzecz usługi prawne lub informatyczne;
b) innym uprawnionym odbiorcom;

5) Pani/Pana dane osobowe będą również przetwarzane w celach archiwalnych przez okres ustalony na podstawie jednolitego rzeczowego wykazu akt;

6) posiada Pani/Pan:
a) prawo żądania dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania – w sytuacjach określonych przepisami RODO w tym zakresie;
b) prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.