Realizowane granty i projekty

2020

„Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19”
Cel –  stworzenie w Domu Pomocy Społecznej bezpiecznych warunków zamieszkania, pobytu i pracy w związku z zagrożeniem i skutkami COVID-19.

Działanie 9.3 Dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.
Realizacja zadań obejmowała:
  1. Zakup testów na obecność wirusa COVID-19 oraz usługa ich wykonania.
  2. Doposażenie stanowisk pracy w środki ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z pandemią.
  3. Przygotowanie miejsc do odbywania kwarantanny przed przyjęciem do DPS .
„Wsparcie Dolnośląskich DPS”
Cel – szeroko pojęta ochrona zdrowia i życia osób zagrożonych zakażeniem i chorobą COVID-19.
Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
Realizacja zadań obejmowała:
  1. Wypłatę nagród dla pracowników aktywnie pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami w miesiącu sierpniu 2020r.
  2.  Wypłatę nagród dla pracowników aktywnie pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami w miesiącu wrześniu 2020r.
  3. Wypłatę nagród dla pracowników aktywnie pracujących bezpośrednio z pensjonariuszami w miesiącu październiku 2020r.
„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

 Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Realizacja zadań obejmowała:
  1. Wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy w miesiącach: V-VIII 2020r.
  2. Dofinansowanie zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla personelu DPS.    

2021

„Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Realizacja zadań obejmowała:
  1. Wypłatę dodatków do wynagrodzeń dla pielęgniarek, które ze względów bezpieczeństwa i ograniczania ryzyka zakażenia COVID-19 – ograniczyły swoje zatrudnienie do jednego miejsca pracy w miesiącach: IX-XII 2020r.