Pytania

Kto może zamieszkać w domu pomocy społecznej?

Prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej przysługuje osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w inny sposób.

Oznacza to, że każda osoba, która jest niepełnosprawna lub przewlekle chora ( nie wymaga leczenia w szpitalu) i nie może zostać sama w domu tzn. musi mieć opiekę 24 godziny na dobę, a nie ma możliwości, żeby opiekę tą zapewniła rodzina, ma prawo złożyć wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej.

Jak można uzyskać miejsce w domu pomocy społecznej?

Należy napisać wniosek o skierowanie do domu pomocy społecznej (DPS) i złożyć go do ośrodka pomocy społecznej (OPS) w miejscu swojego zamieszkania.

Wniosku nie trzeba pisać osobiście, ale osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu pomocy społecznej musi wyrazić na to świadomą zgodę.

Po złożeniu wniosku analizowana jest sytuacja zdrowotna i rodzinna. Ośrodek Pomocy Społecznej, przy pomocy pracownika socjalnego przeprowadza wywiad środowiskowy u osoby ubiegającej się o przyjęcie do DPS, który winien potwierdzić opisany we wniosku stan rzeczy. Pracownik socjalny informuje jakie inne dokumenty należy dołączyć do wniosku – zaświadczenie od lekarza domowego, potwierdzające iż osoba wymaga całodobowej opieki, zaświadczenie o dochodzie osoby, inne niezbędne informacje wynikające z przepisów.

Więcej  warunki przyjęcia

Ile płaci mieszkaniec?

Mieszkaniec domu pomocy społecznej zobowiązany jest wnosić opłatę w wysokości do 70 % swojego dochodu netto (np.emerytury + dodatku pielęgnacyjnego). Pozostałe 30 % dochodu jest do dyspozycji mieszkańca.

Zobacz  koszt pobytu

Czy trzeba mieć wysoką emeryturę?
Nie!
Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do DPS ma niski dochód (lub nawet nie posiada żadnego dochodu) i nie ma nikogo bliskiego lub dochody osób zobowiązanych do ponoszenia odpłatności są niskie, obowiązek opłaty przechodzi na gminę, na terenie której mieszka osoba wymagająca opieki.

Czy najbliższa rodzina musi dopłacać do kosztów całodobowej opieki w DPS?

Najczęściej kwota, którą płaci mieszkaniec ( tj. do 70% swojego dochodu ) nie pokrywa pełnego kosztu utrzymania mieszkańca w dps, dlatego, w trakcie gromadzenia dokumentów ustalane jest czy najbliższych stać na dopłacanie całości lub części pozostałej różnicy.

W sytuacji, kiedy osoba wnioskująca wymaga całodobowej opieki, a rodziny nie stać na współfinansowanie pobytu w dps  (np. występują uzasadnione okoliczności, zwłaszcza długotrwała choroba, bezrobocie, niepełnosprawność, śmierć członka rodziny, straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych) – obowiązek opłaty przechodzi na gminę.

Zobacz  odpłatność za pobyt w DPS

Jaki jest koszt pobytu mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej w Bielawie?

Zobacz  aktualny koszt pobytu

Czy można wybrać sobie DPS?

Tak. Osoba wnioskująca o miejsce w DPS ma prawo wskazać konkretny Dom. Są sytuacje, kiedy osoba zainteresowana naszą placówką mieszka np. we Wrocławiu. Wówczas należy złożyć wniosek do OPS w miejscu swojego zamieszkania, a w treści zaznaczyć, że chodzi właśnie o Dom Pomocy Społecznej w Bielawie lub naszą filię w Niemczy.

Czy do DPS konieczne jest skierowanie?

Potrzebna jest decyzja kierująca, która wydawana jest przez ośrodek pomocy społecznej po złożeniu wniosku przez osobę zainteresowaną.
Jedynie w placówkach prywatnych zawierana jest umowa cywilnoprawna bezpośrednio z podmiotem sprawującym opiekę.

Co można zrobić, jeżeli osoba wymagająca całodobowej opieki nie wyraża zgody na pobyt w dps?

Ustawa o pomocy społecznej przewiduje, że umieszczenie w domu pomocy społecznej następuje na wniosek osoby zainteresowanej  (lub jej przedstawiciela ustawowego) – musi ona wyrazić świadomą zgodę (niekoniecznie podpisać) . W przypadku gdy osoba bezwzględnie wymagająca  pomocy nie wyraża zgody, a umieszczenie w domu pomocy społecznej, ośrodek pomocy społecznej jest zobowiązany do zawiadomienia o tym właściwego sądu.

Czy można umieścić osobę potrzebującą opieki na czas określony?

Istnieje taka możliwość.
Procedura kierowania do DPS jest taka sama zarówno na czas nieokreślony, jak i na czas określony.
Należy zaznaczyć, że do DPS kieruje się ze względu na stan zdrowia i brak możliwości zapewnienia niezbędnej pomocy w środowisku.

Co zrobić jak OPS nie chce przyjąć wniosku o skierowanie do DPS – u?

Zasadniczo pracownik ośrodka pomocy społecznej nie ma podstaw do nie przyjęcia podania o skierowanie do domu pomocy społecznej. Jednak gdyby zaistniała taka sytuacja, najlepiej wysłać wniosek pocztą za potwierdzeniem odbioru.