Słowo o naszym Domu

Świadczymy usługi dla osób przewlekle somatycznie chorych, niezależnie od wieku, których stan zdrowia nie wymaga leczenia szpitalnego, ale uzasadnia potrzebę całodobowej opieki i terapii, a jednocześnie nie ma możliwości zapewnienia jej w środowisku. Zapewniamy całodobową opiekę oraz pielęgnację zgodnie ze standardem obowiązującym dla domów pomocy społecznej.

Decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr PS.II.9013-5/2006 z dnia 29.05.2006 roku zostało udzielone zezwolenie na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Bielawie, przeznaczonego dla osób przewlekle somatycznie chorych, na czas nieokreślony.

Obecnie posiadamy łącznie 125 miejsc dla kobiet i mężczyzn.

Budynki naszej siedziby w Bielawie oraz filii w Niemczy pozbawione są barier architektonicznych, a istniejące podjazdy i windy umożliwiają swobodne poruszanie się po obiektach i terenie wokół nich. W Bielawie Dom położony jest w spokojnej okolicy, wśród zieleni. W Niemczy dysponujemy dużym terenem spacerowo-rekreacyjnym wokół Domu.

Obydwa budynki ( bielawski i niemczański ) spełniają te same wymagane ustawowo standardy. Jedyna różnica to liczba miejsc; w Bielawie 49, a w Niemczy 76.

Domy posiadają kotłownie gazowe oraz są wyposażone w awaryjne agregaty prądotwórcze.

Doświadczony zespół pracowniczy świadczy usługi opiekuńcze, bytowe i wspomagające. Opieka ta sprawowana jest w sposób rzetelny, indywidualny, podmiotowy zgodnie z obowiązującym standardem.

Kadrę Domu stanowią pracownicy z odpowiednimi kompetencjami w zakresie udzielania wsparcia i pomocy osobom przewlekle somatycznie chorym: pielęgniarki, opiekunowie, terapeuci zajęciowi, pracownicy socjalny, instruktor ds. kulturalno-oświatowych. Na potrzeby placówki pracuje również administracja, personel gospodarczy i obsługi.

Mieszkańcy są objęci opieką lekarską oraz rehabilitacją leczniczą.

Na potrzeby mieszkańców dysponujemy dwoma 9-osobowymi busami, dostosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych.

Ogólne zasady funkcjonowania Domu oraz prawa i obowiązki mieszkańców zawiera zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Dzierżoniowskiego Regulamin Organizacyjny, który jest wywieszony na tablicach ogłoszeń w DPS.