Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności strony internetowej

- Domu Pomocy Społecznej w Bielawie

Dom Pomocy Społecznej w Bielawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej - Domu Pomocy Społecznej w Bielawie

http://dpsbielawa.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-01-01

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-02-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Niektóre pliki PDF są niedostępne cyfrowo (w wersji edytowalnej)

 • Niektóre plik są w formie skanów

 • Zdjęcia umieszczane na stronie nie posiadają opisów szczegółowych

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-11-04

 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-02-25

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Skrzypek.

 • E-mail: dpsbielawa@dpsbielawa.pl

 • Telefon: 74 833 41 31

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,

 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,

 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,

 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Bielawie

 • Adres: ul. Żeromskiego 2
  58-260 Bielawa

 • E-mail: dpsbielawa@dpsbielawa.pl

 • Telefon: 74 833 41 31

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Dom Pomocy Społecznej w Bielawie zlokalizowany jest w dwóch budynkach.

W Bielawie przy ulicy Żeromskiego pod numerem 2 oraz w Niemczy pod numerem 14/16.

2. W budynku przy ulicy Żeromskiego znajduje się winda oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych. W budynku na każdym piętrze znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poręcze na ścianach w holach ułatwiające poruszanie się.

3. W budynku przy ulicy Kolejowej znajduje się winda oraz podjazdy dla osób niepełnosprawnych. Na każdym piętrze również znajdują się toalety dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych oraz poręcze na ścianach w holach ułatwiające poruszanie się.

4. Schody w obu budynkach są oznakowane ostrzegawczymi kolorami widocznymi dla osób niepełnosprawnych.

5. Na parkingu w obu domach znajdują się wynaczone odpowiednio miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.